Chủ tịch Unilever Việt Nam: Cần có cách tiếp cận mới trong quản trị nguồn nhân tài thời 4.0 Chủ tịch Unilever Việt Nam: Cần có cách tiếp cận mới trong quản trị nguồn nhân tài thời 4.0
Vũ Anh | 15/08/2017 14:29
Trong dòng chảy của công nghệ số, Unilever Việt Nam đã nhanh chóng nắm bắt những xu hướng ứng dụng công nghệ vào chiến lược quản trị nhân sự.
1 2 3 4 5