CSR (Corporate Social Responsibilities) là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá doanh nghiệp, là bản cam kết của doanh nghiệp đối với đạo đức kinh doanh cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế và môi trường bền vững cho địa phương nói riêng, xã hội nói chung. CSR được lồng ghép vào trong chiến lược của doanh nghiệp, để doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững, mang lại giá trị lợi ích thiết thực cho xã hội.
[Infographic] Rác thải nhựa có thể được xử lý như thế nào? [Infographic] Rác thải nhựa có thể được xử lý như thế nào?
ĐT | 25/05/2019 09:28
Rác thải nhựa có thể tái chế thành đồ mới hoặc dùng làm nguyên liệu sản xuất năng lượng.
1 2 3 4 5 6