Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 29 tháng 05 năm 2024,
Hoàn nhập dự phòng 1.250 tỷ đồng giúp HAG thoát lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022
Duy Bắc - 27/10/2022 07:58
 
Tiếp tục ghi nhận hoàn nhập dự phòng chi phí quản lý giúp Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG – sàn HoSE) thoát lỗ trong 9 tháng đầu năm 2022.

Trong quý III/2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 1.441,42 tỷ đồng, tăng 160,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 360,74 tỷ đồng, tăng 14,21 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 31,9% về chỉ còn 19,5%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 59,1% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 104,29 tỷ đồng lên 280,81 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 10,9%, tương ứng giảm 14,36 tỷ đồng về 117,52 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 76%, tương ứng giảm 525,49 tỷ đồng về 166,05 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 51,4%, tương ứng tăng thêm 19,9 tỷ đồng lên 58,59 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận âm 181,06 tỷ đồng (bình thường chi phí ghi nhận số dương) so với cùng kỳ âm 456,99 tỷ đồng; và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 (Nguồn: BCTC).

Công ty thuyết minh việc ghi nhận chi phí quản lý doanh nghiệp là số âm do hoàn nhập dự phòng 219,7 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 493 tỷ đồng.

Nếu loại bỏ đi bất thường về chi phí quản lý doanh nghiệp khi ghi nhận số âm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng), trong quý III, Công ty ghi nhận 56,17 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 553,71 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận doanh thu đạt 3.471,46 tỷ đồng, tăng 154,5% và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 890,49 tỷ đồng, tăng 20,24 lần so với cùng kỳ.

Điểm đáng lưu ý, chi phí quản lý doanh nghiệp bất ngờ ghi nhận âm 1.136,8 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 314,4 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu do Công ty hoàn nhập dự phòng 1.250 tỷ đồng so với cùng kỳ hoàn nhập 759,1 tỷ đồng.

Nếu loại bỏ chi phí quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng), trong 9 tháng đầu năm Công ty sẽ ghi nhận lỗ 682,82 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 879,9 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lãi 890,49 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nhưng tới 30/9/2022, Công ty vẫn ghi nhận lỗ lũy kế lên tới 3.578,5 tỷ đồng, bằng 38,6% vốn điều lệ. Ngoài ra, Công ty cũng đang còn ghi nhận lỗ tỷ giá tới 1.246,7 tỷ đồng.

Tiếp tục mô hình kinh doanh thâm hụt vốn từ năm 2018 tới nay

Xét về dòng tiền, trong 9 tháng đầu năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 478,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 2.550,7 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 452,7 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 79,4 tỷ đồng.

Theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, nếu nhìn rộng ra từ năm 2018 tới năm 2021, Công ty đã trải qua 4 năm dòng tiền kinh doanh liên tục âm. Trong đó, năm 2018 ghi nhận âm 2.917,7 tỷ đồng, năm 2019 ghi nhận âm 2.537,6 tỷ đồng, năm 2020 ghi nhận âm 1.764,1 tỷ đồng và năm 2021 âm 640,3 tỷ đồng.

Như vậy, hoạt động kinh doanh chính vẫn chưa có dấu hiệu tạo tiền, tiếp tục mô hình thâm hụt vốn kéo dài từ năm 2018 tới nay.

Chi phí phát triển vườn cây được vốn hóa thay vì ghi nhận chi phí trong kỳ phát sinh

Tính tới 30/9/2022, tổng tài sản của Hoàng Anh Gia Lai tăng 4,9% so với đầu năm lên 19.338,2 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn đạt 7.175,9 tỷ đồng, chiếm 37,1% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn đạt 4.576,5 tỷ đồng, chiếm 23,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 3.589 tỷ đồng, chiếm 18,6% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong kỳ, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 9,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 640,2 tỷ đồng lên 7.175,9 tỷ đồng; tồn kho tăng 152% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 623,4 tỷ đồng lên 1.033,4 tỷ đồng; tài sản dở dang dài hạn tăng 30,9%, tương ứng tăng thêm 1.081,4 tỷ đồng lên 4.576,5 tỷ đồng.

HAG thực hiện vốn hóa chi phí phát triển vườn cây ăn quả (Nguồn: BCTC).
HAG thực hiện vốn hóa chi phí phát triển vườn cây ăn quả (Nguồn: BCTC).

Điểm đáng lưu ý, tài sản dở dang dài hạn tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm. Trong đó, ghi nhận chi phí phát triển vườn cây ăn quả 2.632,5 tỷ đồng, tăng 266,5 tỷ đồng so với đầu năm; dự án chăn nuôi ghi nhận 1.826,5 tỷ đồng, tăng 888,1 tỷ đồng so với đầu năm …

Về nguyên tắc, chi phí phát triển vườn cây ăn quả bao gồm các chi phí liên quan trực tiếp đến việc phát triển vườn cây ăn quả & vườn cây khác như chi phí khảo sát, đền bù đất, khai hoang, vườn ươm, phân bón, vận chuyển cây giống, nguyên vật liệu khác, chi phí nhân công, đường đi & hàng rào, phòng cháy chữa cháy và chi phí bảo vệ, các chi phí khác liên quan.

Việc Công ty ghi nhận là tài sản dở dang dài hạn là chi phí phát triển vườn cây ăn quả, điều này sẽ giúp không phải ghi nhận chi phí hợp nhất vào báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ phát sinh chi phí và từ đó giảm áp lực chi phí trong kỳ báo cáo mặc dù các chi phí này phát sinh trong kỳ báo cáo.

Ngoài ra, tính tới cuối quý III, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 4,1% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 337,2 tỷ đồng lên 8.623,6 tỷ đồng và chiếm 44,6% tổng nguồn vốn.

Kiểm toán nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục

Trong Báo cáo tài chính bán niên năm 2022, Kiểm toán nhấn mạnh, Công ty có khoản lỗ luỹ kế tới 30/6/2022 là 3.938,5 tỷ đồng và những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh 2.6 cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Theo thuyết minh 2.6, tính tới 30/6/2022, Hoàng Anh Gia Lai đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu. Hiện tại, Hoàng Anh Gia Lai cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về điều chỉnh các điều khoản đã vi phạm của các hợp đồng vay và trái phiếu có liên quan.

Trái với lo ngại của Kiểm toán, Hoàng Anh Gia Lai cho biết có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong kỳ kế toán tiếp theo. Dựa trên các cơ sở này, Ban tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai tiến hành lập báo cáo tài chính hợp nhập giữa trên cơ sở đáp ứng giả định hoạt động liên tục.

Nói thêm về kế hoạch tương lai, Hoàng Anh Gia Lai cho biết đang tiến hành nuôi thí điểm 100.000 con gà trên diện tích 2 ha tại Gia Lai, dự kiến đưa sản phẩm ra thị trường vào tháng 11/2022. Trong năm 2023, Công ty sẽ sản xuất ra được 1 triệu con heo mang thương hiệu heo ăn chuối Bapi. Trong tương lai, doanh thu từ các sản phẩm chuối, heo và gà sẽ mang lại dòng tiền lớn để trả nợ và mở rộng kinh doanh.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/10, cổ phiếu HAG giảm 330 đồng về 8.700 đồng/cổ phiếu.

Dòng tiền trở lại thị trường, cổ phiếu HAG giao dịch đột biến
Cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai đã có phiên tăng thứ tư liên tiếp. Giao dịch đột biến với gần 41 triệu đơn vị cổ phiếu được sang tay, đứng đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư