FDI với sự phát triển không đều giữa các địa phương FDI với sự phát triển không đều giữa các địa phương
GS - TSKH Nguyễn Mại | 30/03/2017 09:33
Thực tế cho thấy, những địa phương thu hút được nhiều vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thì có trình độ phát triển kinh tế - xã hội cao hơn, làm nảy sinh tình trạng phát triển không đều giữa các vùng. Nếu không có giải pháp khắc phục thì có khả năng nới rộng khoảng cách này, kéo theo hệ lụy đến quá trình phát triển đất nước.

1 2 3 4 5 6 7 8