Nhà đầu tư Hồng Kông tìm hiểu dự án hạ tầng tại Việt Nam Nhà đầu tư Hồng Kông tìm hiểu dự án hạ tầng tại Việt Nam
Hồng Sơn | 28/05/2017 19:30
Các nhà đầu tư Hồng Kông đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào các địa phương phía Nam trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, xử lý nước thải, chất thải…

1 2 3 4 5 6 7 8