Đề xuất thí điểm hợp nhất nhiều cơ quan để giảm biên chế, lãnh đạo Đề xuất thí điểm hợp nhất nhiều cơ quan để giảm biên chế, lãnh đạo
Thu Hằng | 16/10/2017 19:59
Chính phủ đề xuất thí điểm hợp nhất 3 văn phòng (đoàn ĐBQH, HĐND và UBND) thành 1 văn phòng; Thanh tra và Kiểm tra thành 1 cơ quan; Tổ chức và Nội vụ thành 1 cơ quan; văn phòng các tổ chức đoàn thể, chính trị thành 1 đầu mối.

1 2 3 4 5