30 năm thu hút FDI, Việt Nam được gì? 30 năm thu hút FDI, Việt Nam được gì?
Nguyên Đức | 16/08/2017 08:11
Việt Nam đang chuẩn bị tổng kết 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Một trong những câu hỏi được đặt ra là, sau 30 năm đó, Việt Nam có được những gì?

1 2 3 4 5